FUNGITRAXX® lek do zwalczania grzybicy – Rp

KLASYFIKACJA I KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy weterynaryjny Rp – wydawany z przepisu lekarza.

INFORMACJA DODATKOWA

Informacje skierowane do lekarzy weterynarii. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na opakowaniu produktu i w ulotce przylekowej.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

roztwór doustny

MOC

10 mg / ml

SUBSTANCJA CZYNNA

itrakonazol

GATUNKI DOCELOWE

ptaki ozdobne

WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie aspergilozy.

DAWKOWANIE

Podanie doustne.

Dawkowanie i schemat leczenia:
Aspergiloza: Od 5 do 10 mg (od 0,5 ml do 1 ml) itrakonazolu na kilogram masy ciała na dobę przez 8 tygodni.
W leczeniu papug żako (patrz punkt 4.5 w karcie charakterystyki) nie należy stosować dawki wyższej niż 5 mg (0,5 ml) itrakonazolu na kilogram masy ciała na dobę. Jeżeli oznaki kliniczne wskazują na niedostateczną tolerancję produktu, należy przerwać leczenie.
Jeżeli po 8 tygodniach od rozpoczęcia leczenia nadal występują oznaki kliniczne lub endoskopia wskazuje na utrzymujące się zakażenie grzybicze, należy powtórzyć cały 8-tygodniowy cykl leczenia (przy zastosowaniu tego samego schematu dawkowania).

Drożdżyca (tylko papugowe):
10 mg (1 ml) itrakonazolu na kilogram masy ciała na dobę przez 14 dni. W leczeniu papug żako nie należy stosować dawki wyższej niż 5 mg (0,5 ml) itrakonazolu na kilogram masy ciała na dobę przez 14 dni (patrz punkt 4.5 w karcie charakterystyki).

Sposób podawania:
W celu ustalenia właściwej dawki i uniknięcia niedostatecznego dawkowania oraz przedawkowania należy z jak największą dokładnością określić masę ciała ptaka/ptaków poddanego/poddanych leczeniu.

Roztwór doustny najlepiej podawać ptakowi bezpośrednio do dzioba. Jeżeli jednak nie można podać produktu bezpośrednio doustnie (na przykład w przypadku ptaków drapieżnych), produkt leczniczy weteryjnaryjny można podać z karmą. (Np. w przypadku ptaków drapieżnych do tego celu używa się na ogół „nadziewanego” kurczęcia). Jeżeli produkt ma zostać podany z karmą, należy go niezwłocznie podać ptakowi/ptakom, a w przypadku niespożycia wyrzucić po upływie godziny.

DOSTĘPNE WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

butelka 10 ml + 1 strzykawka doustna 1 ml
butelka 50 ml + 1 strzykawka doustna 1 ml

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / KRAJ WYTWÓRCY

Avimedical B.V. / Holandia

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W POLSCE LUB UE / TYP PROCEDURY

EU/2/13/160

DYSTRYBUTOR NA TERENIE KRAJU

VET-ANIMAL sp. z o.o.
Zezwolenie nr 490 na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych.

ŹRÓDŁO INFORMACJI

Informacje o leku do pobrania w Rejestrze Produktów Leczniczych: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl/search/public

Informacje skierowane do lekarzy weterynarii